nie jesteś zalogowany
Zaloguj się

Kryteria certyfikacji

UWAGA – strona w trakcie aktualizacji

Kryteria ubiegania się o certyfikat terapeuty Programu Simontona

Każda osoba, niezależnie od wykształcenia, może ubiegać się o tytuł Promotora Programu Simontona. Natomiast prawo do uzyskania certyfikatu terapeuty Programu Simontona w Polsce mają osoby legitymujące się następującym wykształceniem:

 • psycholog
 • pedagog
 • lekarz
 • pielęgniarka
 • pracownik socjalny

Również studenci ww kierunków mogą ubiegać się o certyfikat terapeuty, który (po spełnieniu pozostałych kryteriów) zostanie wydany w momencie uzyskania dyplomu ukończenia studiów. Osoby, które przechodzą (lub przechodziły w przeszłości) chorobę zagrażającą życiu, zachęcamy do odbycia pierwszej sesji w roli pacjenta, chyba, że uczestniczyły wcześniej w terapii wg Programu Simontona.
Podejmowanie szkolenia na terapeutę Programu Simontona bez wcześniejszej pracy nad własnymi problemami zdrowotnymi jest przeciwwskazane.

Podstawą uzyskania certyfikatu jest osiągnięcie określonych kompetencji. Konieczne jest wykazanie się stosowaniem tych umiejętności przede wszystkim w odniesieniu do samego siebie.

KRYTERIA OGÓLNE uzyskania certyfikatu terapeuty:

 1. Przedstawienie arkusza obserwacji pracy z przekonaniami przed przystąpieniem do jej prowadzenia oraz prowadzenie symulowanej pracy z przekonaniami.
 2. Ukończenie z powodzeniem (tj. spełnienie wszystkich kryteriów) co najmniej trzech sesji terapeutyczno-szkoleniowych Programu Simontona.
 3. Wykorzystywanie Programu Simontona w pracy z pacjentami także pomiędzy sesjami terapeutyczno-szkoleniowymi (przedstawienie zapisów 6 sesji terapeurycznych)
 4. Zaliczenie co najmniej 10 godzin indywidualnej lub grupowej superwizji poza sesjami terapeutyczno-szkoleniowymi.
 5. Przedstawienie eseju na jeden z zadanych tematów.
 6. Zdanie egzaminu na terapeutę Programu Simontona.

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE uzyskania certyfikatu terapeuty

Każdy szkolący się jest odpowiedzialny za swoje szkolenie, zapewnienie sobie odpowiedniej superwizji i treningu potrzebnego do opanowania warsztatu terapeutycznego. Trening i nauka jedynie w czasie sesji terapeutyczno-szkoleniowych najczęściej są niewystarczające, by opanować techniki pracy wg Programu Simontona w stopniu umożliwiającym uzyskanie certyfikatu.

W czasie sesji terapeutyczno-szkoleniowych nie gwarantujemy wszystkim spełniającym kryteria szkolącym się dostępu do bezpośredniej pracy z pacjentami w grupach interwencyjnych – zależy to m.in. od liczby zgłoszeń pacjentów i szkolących się.

Jeśli jesteś na szkoleniu po raz pierwszy:

Występujesz w roli obserwatora. Jesteś zobowiązana/y do przepracowania wszystkich ćwiczeń zawartych w Programie Simontona w odniesieniu do samego siebie, w grupie innych szkolących się.

Przed drugą sesją jesteś proszony o złożenie aplikacji, na którą składa się:

 • list motywacyjny – jedna strona maszynopisu, omawiająca dlaczego osoba aplikująca chce szkolić się w Programie Simontona, zarówno z perspektywy osobistej jak i zawodowej; co uważa za najbardziej wartościowe dla siebie, a co za najbardziej pomocne dla pacjentów;
 • dokumentacja wykształcenia.

Jeśli jesteś na szkoleniu po raz drugi:

 1. Zdajesz egzamin wejściowy na początku sesji. Jego wynik  i spełnienie innych, wyżej wymienionych kryteriów wpływa na to, w jakiej roli wystąpisz: obserwatora w grupie interwencyjnej, moderatora w grupie szkolących się, uczestnika grupy szkolących się. Ze względu na fluktuacje liczby osób w grupie interwencyjnej nie gwarantujemy wszystkim spełniającym kryteria dostępu do roli obserwatora w grupie interwencyjnej. Główny akcent kładzie się na szkolenie i superwizję pomiędzy sesjami.
 2. Przedstawienie arkusza własnej pracy z przekonaniami – jego przedstawienie jest warunkiem dopuszczenia do pracy: do obserwacji i/lub do prowadzenia indywidualnych lub grupowych interwencji terapeutycznych (tj. z pacjentami, osobami wspierającymi lub szkolącymi się) pod superwizją.
 3. Aktywnie poszukuj możliwości superwizji; nie zawsze jesteśmy w stanie zapewnić opiekę tego samego superwizora przez cały czas trwania sesji terapeutyczno-szkoleniowej.

Jeśli jesteś na szkoleniu po raz trzeci warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest:

 1. Zdanie egzaminu wejściowego na początku sesji; jego wynik i spełnienie innych, wyżej wymienionych kryteriów wpływa na to, w jakiej roli wystąpisz: terapeuty w grupie interwencyjnej, obserwatora w grupie interwencyjnej, moderatora w grupie szkolących się. Wyznaczenie roli będzie także zależało od potrzeb, związanych z liczbą pacjentów i osób szkolących się.
 2. Ukończenie z powodzeniem dwóch poprzednich sesji terapeutyczno-szkoleniowych.
 3. Przedstawienie (do trzeciej sesji szkoleniowej włącznie) zaświadczenia ukończenia kursu I stopnia RTZ lub akredytowanego programu terapii poznawczo-behawioralnej Jeżeli zaświadczenie nie będzie przedstawione na 3 sesji szkoleniowej, certyfikat zostanie wydany dopiero po przedłożeniu zaświadczenia.
 4. Poddanie superwizji 5 prac indywidualnych z osobami w bólu emocjonalnym: w tym co najmniej jedna bezpośrednio obserwowana przez superwizora; pozostałe mogą być przedstawione w formie zapisu sesji na formularzu pracy z przekonaniami.
 5. Napisanie krótkiej (ok. 2 stronic maszynopisu) osobistej pracy na jeden z następujących tematów:
  • Śmierć i umieranie
  • Mądrość wewnętrzna
  • Przywiązanie do wyniku.
 6. Pozytywnie ocenione przez superwizora prowadzenie zajęć w grupie interwencyjnej. Zaliczenie pracy indywidualnej z pacjentem oraz prowadzenie zajęć w grupie interwencyjnej są warunkami koniecznymi dopuszczenia do egzaminu, jednak w interesie osoby szkolącej się jest aktywne zadbanie o spełnienie tych kryteriów – zwłaszcza w czasie pomiędzy sesjami (vide: kryteria ogólne).
 7. Rekomendacja dwóch superwizorów lub trenerów.
 8. Stosowanie całości Programu Simontona w odniesieniu do siebie.

Jedyną możliwością uzyskania tytułu terapeuty jest przejście procesu oceny kompetencji w czasie minimum jednej sesji terapeutyczno-szkoleniowej, w czasie której kandydat zostaje dopuszczony do egzaminu i do niego podchodzi.

Ponadto osoby szkolące się zobowiązane są do:

 1. Przestrzegania tajemnicy zawodowej.
 2. Obecności na wszystkich sesjach wyszczególnionych w programie – za wyjątkiem nieobecności spowodowanej superwizowaną pracą z osobą w bólu emocjonalnym podczas sesji.
 3. Punktualności.
 4. Aktywnego przepracowania wszystkich zadań, wynikających z programu zajęć.
 5. Wzajemnego wspierania się podczas szkolenia.
 6. Najwyższego szacunku i uprzejmości wobec osób z grupy interwencyjnej.
 7. Powstrzymywania się od używania środków zmieniających świadomość w czasie trwania zajęć.
 8. Zachowania zasad kultury w kontaktach z pacjentami, innymi szkolącymi się i zespołem terapeutycznym.

Kryteria recertyfikacji terapeuty:

 1. Recertyfikacja dyplomu terapeuty odbywa się po 2 latach, w czasie sesji terapeutyczno-szkoleniowej lub sesji prowadzonej przez uprawnionego superwizora lub trenera. Warunkiem recertyfikacji jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach i gotowość prowadzenia każdego modułu sesji.
 2. Wykorzystywanie Programu Simontona w indywidualnej lub grupowej pracy z pacjentami pomiędzy sesjami szkoleniowymi.
 3. Pozostawanie pod superwizją u certyfikowanego superwizora lub trenera Programu Simontona – minimum 5 godzin, zarówno w czasie sesji szkoleniowych, jak i poza nimi. Osoba superwizująca może zadecydować o rozszerzeniu czasu i form superwizji.
 4. Recertyfikacja jest koniecznym warunkiem utrzymania statusu oraz akredytacji jako certyfikowanego terapeuty Programu Simontona. Lista akredytowanych terapeutów umieszczona jest na stronach internetowych.

Kryteria ubiegania się o certyfikat superwizora i trenera Programu Simontona:

 1. Osoby zainteresowane szkoleniem na poziomie superwizora i trenera składają list motywacyjny i aplikację, którą rozpatruje Rada Trenerów tworzona przez certyfikowanych trenerów Programu Simontona w Polsce.
 2. Wymagane jest, by aplikant spełniał wszystkie kryteria recertyfikacji i utrzymania akredytacji.
 3. Szkolenie dla kandydatów na superwizorów i trenerów odbywa się wyłącznie w czasie sesji terapeutyczno-szkoleniowych.
 4. Aby ubiegać się o szkolenie na superwizora niezbędne jest trzyletnie doświadczenie w pracy w charakterze terapeuty.
 5. Aby ubiegać się o szkolenie na trenera niezbędne jest trzyletnie doświadczenie w pracy w charakterze superwizora.

KRYTERIA OGÓLNE ubiegania się o certyfikat superwizora i trenera Programu Simontona:

 1. Wykazanie się odpowiednimi umiejętnościami, opisanymi w kryteriach szczegółowych – osobno dla superwizorów i osobno dla trenerów.
 2. Spełnienie wszystkich powyższych kryteriów, uzyskanie certyfikatu terapeuty lub recertyfkacja w ciągu 2 poprzednich lat.
 3. Rekomendacja dotychczasowych superwizorów i/lub trenerów.
 4. Wykonanie zaleconej pracy własnej i spełnienie wymogów indywidualnych zaleconych przez superwizora/trenera.
 5. Propagowanie Programu Simontona, ze szczególną troską o zwiększanie dostępności terapii Simontonowskiej dla pacjentów i ich rodzin.
 6. Dbałość o najwyższą jakość terapii i superwizji; czynne uczestnictwo w pracy Simontonowskiego Instytutu Zdrowia; wzajemne wsparcie; wymiana doświadczeń i wzajemne kształcenie; wspieranie i rozwijanie pracy naukowej (np. zbieranie materiału klinicznego); wymiana aktualnych informacji dotyczących Programu Simontona,  psychoonkologii, psychoneuroimmunologii; źródeł dofinansowania; aktywne komentowanie ważnych dla naszych pacjentów i naszej pracy informacji pojawiających się w środkach masowego przekazu lub ustaw/rozporządzeń itd.
 7. Kreatywne poszukiwanie funduszy na rozwój Programu Simontona i pomoc pacjentom (granty, pomoc UE itd).
 8. Uzyskanie pomyślnej opinii Rady Trenerów Programu Simontona. W razie uzyskania niepomyślnej opinii, przekazane będą wskazówki do dalszej  pracy własnej, z możliwością uzyskania dalszej superwizji/treningu.

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE dla superwizora:

 1. Wykazanie się kompetencjami w zakresie prowadzenia superwizji.
 2. Biegłość w stosowaniu Programu Simontona w odniesieniu do siebie i innych.
 3. Wspieranie terapeuty w aspekcie szkolenia i terapii.
 4. Wspieranie terapeuty w stosowaniu Programu Simontona w odniesieniu do samego siebie.
 5. Umiejętność adekwatnej oceny pracy terapeuty.
 6. Umiejętność udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych.
 7. Umiejętność komunikowania się z członkami zespołu szkoleniowego.

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE dla trenera:
Spełnienie kryteriów wymaganych dla superwizora. A ponadto:

 1. Biegła znajomość aspektu teoretycznego i praktycznego Programu Simontona.
 2. Umiejętność prowadzenia, superwizowania i nauczania wszystkich modułów terapii.
 3. Umiejętność przekazania streszczenia każdego modułu w czasie trzech minut.
 4. Orientacja w piśmiennictwie z zakresu psychoonkologii, psychoneuroimmunologii, psychosomatyki, terapii poznawczo-behawioralnej, neurokognitywistyki.
 5. Umiejętność prowadzenia egzaminów i komunikowania ich wyników.
 6. Legitymowanie się wyższym wykształceniem.

Kryteria te ewoluują, aby jak najlepiej pomóc osobom szkolącym się osiągnąć najwyższy poziom kwalifikacji.